Turisme/Seværdigheder

Vandrehjem

og Borgerhus ved

Susåen i Skelby

 

Turisme og seværdigheder

Sjællandleden - vandre-cykelruter                www.sjaellandsleden.dk

Den Danske Pilgrimsrute - vandretur            Ringsted - Næstved 23 + 20 km - Foreningen af Danske Santiagopilgrimme

Turisme Sjælland-Lolland og Falster             www.friluftsguiden.dk

Munkevejen -Hamburg-Roskilde                   www.munkevejen.dk

Visit Sydsjælland & Møn                              https://www.sydsjaellandmoen.dk/download-sydsjaelland-moen

Næstvedegnens Turistbureau                      www.visitnaestved.com

VisitDenmark                                             www.vistdenmark.dk 

Kanosejlads

Turen ad Susåen og over Tystrup og Bavelse søerne er meget naturskøn. Lidt eventyrlig bliver derfor oplevelsen af at glide ind i det mere bebyggede område ved Skelby, med de to kirker og Gunderslev-holms barok-parkanlæg med hovedbygningen til den ene side og afsluttet mere vildtvoksende på den modsatte bred.

Med udgangspunkt fra et af de tre store kanoudlejningssteder ved Susåen/Tystrup sø - f.eks. fra Næsby Bro, vil man kunne nå at sejle til Skelby på en dag - 6-7 timers sejllads. Der kan overnattes på Skelby Vandrehjem - Depotet. Ca. midt mellem disse er der også overnatningsmulighed på Hørhavegård  ved Hørhaven  Herefter kan du sejle videre til Næstved på 2.dagen. Sejler man Vrangstrup ved Vetterslev, skal man påregne 3. dage til turen. Altså en weekendtur med trygge overnatningsmuligheder. Mange  opgiver planerne om en sådan tur, fordi det bliver for anstrengende at skulle ligge i telt på primitive overnatningspladser. Desuden forlænger Skelby Vandrehjem - Depotet - sæsonen ind over den periode, hvor det er for koldt at ligge i telt om natten, men stadig kan være dejligt vejr om dagen.

Skelby Vandrehjem – Depotet – har åbent hele året.

Forretninger

Er du på kanotur, ligger Stenovnen Grill ca 300 m fra åen. Man også købe drikkevarer og is her.


Vælger man at overnatte på Depotet, er der også mulighed for at låne cykler, så man kan cykle til Glumsø og handle lidt ind. Det er en cykeltur på ca 6 km hver vej.


Fiskeri

Tystrup sø er en gammel smeltevandsø fra istiden, der er sammenhængende med Bavelse sø. Den er 6,6 km2. Det er muligt at erhverve fiskekort i  forbindelse med kanoleje samt hos lokale sportsfisker-klubber.

Cykel-og Vandreruter

Den nationale cykelrute nr. 7 passerer Skelby umiddelbart vest for broen over Susåen, så Depotet ligger også godt for cyklende gæster. Desuden går Sjællandsleden, Munkevejen (officielt etableret 2012), Den danske Pilgrimsrute og Nordsø-ruten også gennem Skelby og omkring Tystrup-Bavelse søerne. Også Fodsporet (Vandre-Cykelrute) fra Slagelse til Dalmose og videre til enten Skælskør eller Næstved (indviet 2012).

Også lokale vandreruter findes i området tæt ved Skelby og Tystrup-Bavelse sø

Fugleiagttagelse

Langs Susåen og søerne er der et rigt fugleliv. Blandt andet med mange ynglende svømmefugle (ænder, gæs, svaner og lappedykkere), langt de fleste danske rovfuglearter (bl.a. også Havørn og lejlighedsvis Fiskeørn), Rørdrum, Isfugl og mange forskellige sangfugle. En af de lokale frivillige - naturformidler Bent Micho Lange - , kan arrangere forskellige former for naturekskursioner, hvilket han har gjort i mere end 40 år.  

Naturoplevelser og kulturmindesmærker

Lidt henne ad Buen ser du på venstre hånd Skelby Kirke. Den er fra sidst i 1100-tallet, meget enkel og stor i linierne, med tre fine gamle bemalede alterfigurer. Der er det specielle ved tårnet, at der på den ene side er tre takker men på den anden fire. Ingen er endnu kommet med en god forklaring på denne ejendommelighed.

Mellem Næstved og Skelby findes der endnu svage spor af pramdrager-stierne på hver side af Den Danneskjoldske Kanal igennem hvilken der fra begyndelsen af og til midten af 1800-tallet fragtedes tømmer fra Tystrup-Bavelse-søerne til Karrebæksminde. Det har ofte været på tale at genetablere disse stier i vandringsøjemed.

På den anden side af åen, over broen th. ligger Gunderslev Kirke. (Faktisk er der ingen andre landsbykirker i Danmark, der ligger så tæt på hinanden). Den er også fra sidst i 1100-tallet og fuld af Abel Schrøder d. yngres træskærer-arbejder*¹. Kirken ligger meget smukt, højt over åen. Først var den kirke til en nu forsvunden landsby, senere kom den under sin nabo, Gunderslevholm Gods. Ejerne heraf er meget liberale mht. adgang til godsets område, og har ved særlige lejligheder åbnet dørene for publikum. Hele opbygningen er et barokanlæg med en midterakse gennem avlsbygninger, hovedbygning og park. En del af parkens allé-træer stammer tilbage fra begyndelsen af 1700-tallet. Men allerede i tidlig middelalder lå her en borg, hvoraf der endnu ligger rester af voldstedet i sivene ned mod åen. Gunderslev nævnes første gang i 1333.

Fortsætter man lidt nordpå ad vejen forbi kirken og tv. ud over landskabet, ligger i skovbrynet en ejendom hvor nordens oprindeligste gederace græsser på skovengen. For ca. 20 år siden begyndte Ingrid Dam, som bor her, sammen med nogle få andre, at samle de få overlevende geder af Dansk Landrace, der på det tidspunkt var udryddelsestruet. D.v.s. at bestanden på hendes ejendom er den største heraf i landet. Hun er formand i foreningen omkring disse dyr, og har været det i Dansk Gedeavlerforening i mange år.

Drejer man derimod til venstre efter broen, kommer man til en lille natur-campingplads – Fjellebro -. Det har været på tale, at lave en sti denne vej langs åen for at skille kørende og gående trafik. Fortsættes videre sydpå, passeres en stendysse i skovbrynet og en meget statelig langdysse højt på marken. Drejes der til højre ad indfaldsvejen til en landbrugsejendom, ligger yderligere en dysse på højre hånd. 

Borup Ris

I Borup Ris  blev der i 1950’erne udgravet en middelalderlandsby og sågar konstateret tomter af to gårde fra 1200-tallet. Da området har ligget som overdrev (græsnings areal) er der stadig spor efter de middelalderlige agre. - Ude på marken ligger flere stendysser, og her stod en historisk "dansebøg" som væltede i en storm for mange år siden. Den havde en hovedrolle i egnens grundlovsspil i 1999.

Inde i skoven ligger en meget stor og flot langdysse, kaldet Grundtvigsdyssen fordi Grundtvig blev så inspireret af dens udstråling, at han skrev et langt digt om nordens stolte oldtid. Langdyssen er restaureret og beplantning ryddet i 2007.

Er man på cykel, følges blot cykelrute 7 til Borup Ris. Herfra kan køres videre til Hørhaven, hvor der er adgang både til fods og fra søsiden og hvorfra der er en fantastisk udsigt over sø og land. Der er oprettet en offentlig primitiv teltplads  og en privat primitiv teltplads (Hovgården) tæt på Tystrup sø, hvor kanosejlere kan overnatte. Der er adgang til toilet, vand og bålplads. Desuden også Bed-and Breakfast stedet Hørhavegård er en overnatningsmulighed på Hørhaven.

I og omkring godserne Bavelse, med kirke, og Næsbyholm med en skov der er fuld af gravhøje, er der også fine ture, men tilgangen sker enten fra nord ved Næsbyholm eller fra amtsvejen ud for Bavelse. De nævnte steder er der fine muligheder for at se fugleliv.

Det er der også hvis man kører eller går mod øst fra Skelby. Det er desværre ikke muligt at cykel på det første stykke af stien, der er den tidligere kirkesti fra Trælløse til Skelby Kirke, men det er et udtalt ønske til kommunen, ikke mindst a.h.t. skolebørnene, at stien bliver bedre udbygget og vedligeholdt. I landsbyen Trælløse drejes nordpå til Ravnstrup Sø, som er erhvervet af Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk forening. Her er fredet og opstillet fugletårn og oplysende skilte. Et meget spændende sted at besøge.

Også østpå men lidt mere nordligt, forbi endnu en stendysse og gennem Ulstrup landsby går en markvej over Ulstrup mose. En fin naturoplevelse, hvad enten man vil blive og kigge i området, eller man vil videre forbi Glumsø sø til Glumsø by.

Cykler, eller går man den modsatte vej ad cykelrute 7, kan man gøre en lille afstikker til Holløse Mølle. Det er en gammel vandmølle, som er kendt for, at man der om vinteren kan se vandstær og isfugl (og i øvrigt for at "Plantefarverne" holder både sommer- og julemarked her). Også her er en bro over åen, så man også uden kano kommer tæt på vandet og den omgivende natur.

Tilbage på cykelrute 7 på vej mod Ladby: undervejs ligger Ladby Mølle, som et møllerlaug har istandsat, og som kan ses, endog i brug en gang om året, når kornet er tørt nok til at blive malet, altså i "lejrskolesæsonen".

I landsbyen Ladby er en gammel kirkeruin, hvor der en sjælden gang holdes gudstjeneste. Herfra fører en sti over marker og gennem skov til Herlufholm ved Susåen i udkanten af Næstved.

ri

I området findes træskærer-arbejder af Abel Schrøder d. yngre i bl.a. følgende kirker:

Vrangstrup, Vetterslev, Tyvelse, Sandby, Tybjerg, (Herlufmagle), Glumsø og i de to store kirker i Næstved: Sct. Mortens og (Sct. Peder).

(parentes om et navn angiver, at der kun er få vidnesbyrd af denne kunstner i rummet)

 Læs mere om natur-og naturturisme her. (under bearbejdning)     

Skelby Vandrehjem - Depotet - tæt ved naturskønne omgivelser